Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Obecně závazné vyhlášky

Evidence právních předpisů obce Mirošov k 7.4.2019

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mirošov

7.4.2019 

OZV č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1.1.2019

OZV č. 1/2018, kterou se stanoví části společných obvodů Základní školy a mateřské školy Dušejov, příspěvkové organizace  

23.2.2018 

OZV č. 3/2010 o místním poplatku ze psů

1.1.2011

Jednací řád zastupitelstva

23.7.2010

   

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 viz úřední deska obce (archiv)

 

 

Oznámení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Registr smluv uzavřených obcí nad 500 000 Kč bez DPH

smlouva o dílo (oprava vnější fasády kostela sv. Josefa v Mirošově).pdf

SOD - Celoplošný restaurátorský odkryv, restaurování a rekonstrukce dekorativních nástěnných maleb v interiéru kostela sv. Josefa v Mirošově.pdf

SOD - Oprava interiéru kostela sv. Josefa v Mirošově.pdf