Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


2 Starší

OZV č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Na zasedání zastupitelstva obce Mirošov dne 3.12.2021 byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (viz úřední deska či záložka Obecní úřad - Vyhlášky, zákony), a to s účinností od 1.1.2022.

Za odkládání komunálního odpadu (odvoz popelnic) se bude platit od 1.1.2022 za skutečně odvezené množství (počet odvezených popelnic dle sejmutí čárového kódu svozovou firmou - popelnice bez čárového kódu nebude vyvezena).

Výše poplatku za jednotlivé typy popelnic dle objemu je dle výpočtu podle vyhlášky následující:

objem popelnice 240 litrů - 144 Kč

120 l - 72 Kč

110 l - 66 Kč

Výše poplatku je nastavena tak, aby pokryla veškeré náklady na odvoz komunálního odpadu a částečně pokryla i náklady na likvidaci tříděného odpadu a náklady na odpad vyvezený do sběrného dvora v Dušejově.

Vyplatí se k vývozu přistavovat pouze popelnice, které jsou zcela naplněny (za poloprázdnou popelnici se platí stejná částka jak za plnou). Popelnice, které nechcete aby byly vyvezeny (nebyl sejmut čárový kód) je vhodné nenechávat volně přístupné pro svozovou společnost v blízkosti místní komunikace mimo svůj oplocený pozemek.

Celková výše poplatku za odkládání komunálního odpadu (odvoz popelnic) za celý rok 2022 bude hrazena obci v termínu do 28.2.2023.

Obec dostává každý měsíc soupis vyvezených popelnic, kde je uvedeno číslo štítku vyvezené popelnice a datum a čas vývozu této popelnice. Z těchto dat bude zpracován celkový přehled vyvezených popelnic za rok 2022 (v druhé polovině ledna 2023). Soupisy vyvezených popelnic budou zveřejňovány na webových stránkách obce a budou k nahlédnutí při úředních hodinách na obecním úřadě.

Vaše případné dotazy zasílejte na e-mail StanislavKoten@seznam.cz 

Soupisy vyvezených popelnic v roce 2021:  

leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad a prosinec 


Autor: S.K. Publikováno 5. 12. 2021 9:02
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výběr eternitu ve sběrném dvoře Dušejov

Eternit ve sběrném dvoře Dušejov se vybírá pouze v pytlích a naplněných tak, aby odevzdávající osoba pytel unesla. Pracovník ve sběrném dvoře nebude s vyložením nikomu pomáhat. Volně uložený eternit pracovník nepřebere.


Autor: S.K. Publikováno 20. 10. 2021 18:31

Aktuální informace k úložišti

Postoj vlády k zapojení obcí do procesu výběru lokality pro hlubinné úložiště zůstává nezměněn (viz informace publikované na těchto stránkách 14.3.2021).

Dne 23.9.2021 od 16:00 hodin proběhne v Dolní Cerekvi veřejné zasedání k problematice HÚRAO a ochraně zdrojů pitné vody v lokalitě "ČERTŮV HRÁDEK".

Na tomto veřejném zasedání bude představena STRATEGIE "2021-2023" OCHRANY NÁRODNÍCH ZDROJŮ PITNÉ VODY V LOKALITĚ (ČERTŮV) HRÁDEK.

V této strategii jsou již zahrnuty informace ohledně pásma hygienické ochrany III. stupně – povodí řeky Jihlavy k profilu čerpací stanice Rantířov, kdy SÚRAO v podkladech, na základě kterých vláda rozhodovala o výběru 4 lokalit pro možné umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, se o tomto PHO vůbec nezmiňuje. SÚRAO se nyní snaží pro zakrytí svých pochybení zatloukat, mlžit, zatloukat, mlžit......

Informace poskytnuté odborem životního prostředí magistrátu města Jihlavy

PHO Rantířov mapa

PHO Rantířov dokumenty

Mapa OP vodních zdrojů v lokalitě "Hrádek"

Mapa OP vodních zdrojů v lokalitě "Hrádek"++SÚRAO+popisky

Bližší informace naleznete mj. na stránkách www.nechcemeuloziste.cz


Autor: S.K. Publikováno 18. 9. 2021 8:48

STRATEGIE „2021-2030“ OCHRANY NÁRODNÍCH ZDROJŮ PITNÉ VODY V LOKALITĚ (ČERTŮV) HRÁDEK

Pozvánka na veřejné jednání - Dolní Cerekev, 23.9.2021 od 16.00 hodin 


Autor: S.K. Publikováno 17. 9. 2021 20:50

Voda v Mirošově - aktuální stav + sken rozboru vody

Posledním laboratorním rozborem vody v Mirošově nebylo zjištěno žádné její znečištění. Protokol str. 1 a str. 2


Publikováno 3. 6. 2021 17:00

Další informace k hlubinnému úložišti radioaktivního odpadu - lokalita Hrádek

Ze strany obcí z lokality Hrádek byl osloven dopisem hejtman Kraje Vysočina.

Dne 26. února 2021 zaslalo SÚRAO obci Mirošov dopis jehož přílohou byl jejich zpravodaj.

Dne 29. září 2020 ve věci úložiště interpeloval vícepremiéra Ing. Havlíčka, Ph.D., MBA, poslanec MUDr. Kaňkovský. Na tuto písemnou interpelaci bylo odpovězeno dne 16. října 2020.

V poslanecké sněmovně byla následně tato interpelace řešena dne 11. března 2021 (87. schůze) - videozáznam z projednávání lze dohledat na stránkách poslanecké sněmovny (https://videoarchiv.psp.cz/) – rozkliknout 87. schůzi a zvolit jednání ze dne 11.3.2021 dopoledne. Případně lze využít přepis tohoto jednání, ale doporučuji videozáznam.

 

Je nutné zmínit, že o rozšíření lokality Hrádek o území dalších dvou obcí či změně průzkumného území vícepremiér raději vůbec nehovořil, ale zmínil „úplatek“ 1 000 000 Kč pro 52 obcí (netýká se naší obce) „Druhá věc, kterou jsme dotáhli, byla ta, řekněme, vstupní, řekl bych, kompenzace - ani bych neřekl odměna, to bych si nedovolil takto říct - za tu dosavadní činnost, která byla, a to je částka jeden milion korun na obec, čili 52 milionů korun. To jsme prosadili. Dali jsme to do režimu toho, že se to proplatilo a bylo ukonáno.“. K procesu zúžení lokalit se mj. vyjádřil člen poradního panelu Ing. Zdeněk Dvořák (starosta Dolní Cerekve).

 

Zásadním problémem celého procesu výběru lokality pro hlubinné úložiště je dlouhodobá absence seriózní debaty vlády s občany dotčených lokalit. Vláda (ANO+ČSSD+KSČM) i Správa úložišť radioaktivních odpadů dlouhodobě vůči obcím postupuje z pozice síly. Již dávno měla mít ČR i podle stanoviska Evropské komise zákon, který dá dotčeným obcím spravedlivé podmínky zapojit se do procesu výběru lokality pro HÚRAO, ale ČR dál s přijetím tohoto zákona otálí. Tato vláda až teprve nyní - na konci volebního období připravila věcný záměr zákona, což je v podstatě jasný signál, že do voleb tento zákon přijat nebude a vláda přitom dál i pod rouškou pandemie COVID 19 dělá v procesu výběru finální lokality zásadní rozhodnutí (mj. zúžení počtu lokalit). Budou i v budoucnu pracemi souvisejícími s úložištěm ohrožovány zdroje pitné vody pro obce v lokalitě Hrádek? Dotčeným obcím nezbývá nic jiného než doufat ve změnu po říjnových volbách do poslanecké sněmovny.


Autor: S.K. Publikováno 14. 3. 2021 9:18

Odpověď od SÚRAO ze dne 2.2.2021

20210202 priloha_868703791_4_odpoved_mirosov.pdf

20210202 priloha_868703791_3_Příloha_1_Mirošov.jpg


Autor: S.K. Publikováno 14. 2. 2021 10:41

Informace k hlubinnému úložišti radioaktivního odpadu - lokalita Hrádek

Obec Mirošov obdržela dne 15. ledna 2021 dopis od Správy úložišť radioaktivních odpadů (dále „SÚRAO“) ve kterém je mj. uvedeno, že Vláda České republiky dne 21. prosince 2020 schválila výběr 4 doporučených lokalit pro možné umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (UV 1350), kdy jednou z těchto lokalit je i Hrádek. Dne 21. prosince 2020 vydalo k této problematice MPO tiskovou zprávu.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22.1.2021 přijalo následují usnesení: „Zastupitelstvo obce se bude řídit výsledky obecního referenda (z roku 2007) ohledně hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Zastupitelstvo obce Mirošov pověřuje starostu obce k zaslání dotazu na SÚRAO týkajícího se poskytnutí seznamu veškerých prací prováděných v souvislosti s hledáním vhodné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů v katastrálním území Mirošov u Jihlavy v posledních 10 letech.“  Na SÚRAO byla dne 24. ledna 2021 odeslána žádost o poskytnutí doplňujících informací.

 

Níže uvádíme odkazy, na kterých lze získat více informací o hledání vhodné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu v ČR:

www.surao.cz/zuzovani/

www.platformaprotiulozisti.cz

www.facebook.com/bezjadernavysocina.cz/

www.nechcemeuloziste.cz 

 

 

 

 


Autor: S.K. Publikováno 24. 1. 2021 19:55

Sběrný dvůr Dušejov -otevírací doba

Sběrný dvůr Dušejov.docx


Publikováno 15. 2. 2020 12:25

2 Starší